top of page

VOP – Všeobecné obchodní podmínky

Výkonný ředitel: Leonardo Cardenas Rey

E-mail: i nfo@ gerlitzenparagliding.com

Tel: +43 660 9385511

Všeobecné

1. Leonardo Cardenas Rey = Gerlitzen Paragliding, organizuje a provozuje tandemové paraglidingové lety. Některé lety přebírají nezávislí tandem piloti, v tomto případě jsou tito tandem piloti organizátorem služby a smluvním partnerem cestujícího. Za pořadatele a smluvního partnera se považuje provozovatel/pilot na letence (smlouvě o přepravě), kterou musí vyplnit každý cestující před tandemovým letem.

2. Pokud let neprovozuje společnost Leonardo Cardenas Rey - Gerlitzen Paragliding, nese odpovědnost podnikatel/pilot uvedený na letence. Leonardo Cardenas Rey - Gerlitzen Paragliding je odpovědný za výběr vhodného pilota, nikoli však za samotný výkon (tandemový let).

3. Přeprava osob na tandemovém padákovém kluzáku Leonardo C. Rey -Gerlitzen Paragliding podléhá rakouskému právu, zejména ustanovením zákona o letectví.

4. Před zahájením letu se cestující (v případě dětí zákonný zástupce nebo dospělá doprovázející osoba) musí seznámit s přepravní smlouvou a potvrdit ji svým podpisem. Tímto cestující potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a vzal na vědomí tato ustanovení přepravní smlouvy a tyto VOP. To znamená, že mezi cestujícím a pilotem je uzavřena smlouva o letecké přepravě. Pro tento tandemový let platí podle dohody také zákonná ustanovení v Rakousku pro komerční přepravu cestujících.

 

5. Ustanovení přepravní smlouvy:

_c781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-135-bad_bb3b-135513_819655573381995555313194-bb3b- 136bad5cf58d_ Obvykle

 • Pilot určuje všechny podrobnosti o provedení letu. Vyhrazuje si právo změnit čas vzletu, změnit místo vzletu, odchýlit se od plánované trasy letu nebo doby letu nebo zrušit letový projekt, pokud to budou vyžadovat meteorologické, technické, právní nebo jiné nepředvídatelné důvody.
  5.2. Podmínky účasti:

 • Cestující zajišťuje duševní a fyzické zdraví a je v normální sportovní a agilní kondici.

 • Cestující je povinen informovat Leonardo C. Rey - Gerlitzen Paragliding a pilota, pokud vzhledem k jejich zdravotnímu stavu hrozí zvýšené riziko zranění při startu, letu a přistání.
  Hlásí se: Omezení pohybového aparátu, kardiovaskulární onemocnění, nervová onemocnění, poranění páteře, ale i vysoký krevní tlak, onemocnění orgánů nebo duševní či psychické vady.

 • Pokud si nejste jisti svou způsobilostí k létání, jste povinni se informovat o zdravotní způsobilosti od Leonarda C. Rey - Gerlitzen Paragliding a pilotů.

 • Cestující automaticky odstupuje od smlouvy, pokud je pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.

 • Cestující potvrzuje, že jeho tělesná hmotnost se pohybuje mezi minimálně 25 kg a maximálně 120 kg.

 • Cestující musí přispět k úspěchu bezpečného tandemového letu. Při přípravě ke vzletu, vzletu, letu a přistání je povinen se bezpodmínečně a neprodleně řídit pokyny pilota. Zejména při vzletu musí cestující běžet, dokud padákový kluzák vzlétne, a může zastavit jízdu až na žádost pilota. Cestující je povinen informovat pilota, pokud zcela nebo zčásti nepochopil teoretický pokyn pilota ke vzletu nebo pokud se jím nemůže z jakéhokoli důvodu řídit.

 • Cestujícímu důrazně doporučujeme mít pevnou obuv s dobrým profilem a také vhodné oblečení (odolné proti povětrnostním vlivům, větru, roztržení, vhodné proti znečištění). Pilot zajišťuje cestujícímu potřebné letové vybavení (přilba, postroj pro cestující).

 • Z bezpečnostních důvodů si cestující nesmí během letu brát s sebou žádné předměty. Z tohoto důvodu není dovoleno používat vlastní fotoaparát. Za ostatní cennosti, které si s sebou přivezli, zodpovídají cestující. Předměty musí být upevněny tak, aby se nemohly během letu ztratit.
  5.3. Podmínky odpovědnosti:

 • Cestující jedná na vlastní nebezpečí. Je upozorněno, že účast může vést ke zvýšenému ohrožení zdraví, života a majetku.

 • Ve prospěch cestujícího je sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti.

 • Výkon pilota začíná při vzletu připojením pasažéra k systému kluzáku a končí rozpojením tohoto spojení po přistání.

 • Cestující odpovídá za jakoukoli škodu cestujícího nebo zúčastněných osob, majetku nebo třetích osob, která vznikne prostou nedbalostí cestujícího nebo nedodržením pokynů pilota. Zde je vyloučena odpovědnost pilota.

 • Leonardo C. Rey - Gerlitzen Paragliding nebo pilot (uvedený ve smlouvě o přepravě) je povinen zaplatit náhradu škody pouze v případě, že škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti jednáním nebo opomenutím ze strany pilota. V žádném případě se nenese odpovědnost, pokud pilot učinil veškerá nezbytná opatření k zabránění škodě nebo pokud tato opatření nebylo možné provést. Odpovědnost pilota je omezena na výši pojištění sjednaného pro věci přepravované cestujícím. Jakékoli další nároky lze uplatnit pouze v případě úmyslného úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

 • Leonardo C. Rey - Gerlitzen Paragliding ani pilot nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění osob nebo škody na majetku, ke kterým by mohlo dojít během přepravy / cesty z místa přistání / místa setkání na horskou dráhu, cesty na místo vzletu nebo během tam jsou pokyny / přípravy ke vzletu.

 • Vyloučení nebo omezení odpovědnosti platí také ve prospěch zaměstnanců, nezávislých tandemových pilotů a autorizovaných zástupců Gerlitzen Paragliding - Leonardo C. Rey.

 • Změna letu vyhrazena. Porušení pokynů pilota, neplnění nebo nesprávné informace o jedné nebo více částech smlouvy může vést ke ztrátě pojistného krytí a k ohrožení zdraví a majetku zúčastněných osob i třetích osob. V těchto případech je pilot oprávněn vyloučit cestujícího z účasti. To znamená, že nárok na službu zaniká. Poplatek za let je splatný v plné výši a nevzniká žádný nárok na vrácení peněz.

Termíny a realizace
6. Leonardo C. Rey - Gerlitzen Paragliding nabízí tandemové lety po celý rok. Omezení vyplývají z počasí a provozní doby horských drah. Schůzku je možné provést telefonicky, emailem nebo pomocí rezervačního formuláře.
7. Upozorňujeme, že i přes pevné termíny není nárok na uskutečnění tandemových letů, pokud to povětrnostní podmínky v letové oblasti neumožňují. V případě odložení nebo krátkodobého zrušení nevzniká nárok na kompenzaci, náhradu nebo náhradu jiných vzniklých výdajů. Právo dohnat let však zůstává. Leonardo C. Rey - Gerlitzen Paragliding se snaží včas informovat o proveditelnosti letu.
8. Zrušení z důvodu povětrnostních podmínek nevyžadují objektivní důkazy, stačí subjektivní dojem odpovědného pilota.
9. Délka letu závisí na různých povětrnostních podmínkách, což znamená, že nelze zaručit jednotnou dobu letu. Informace o délce letu cca. 10 - 30 minut je tedy orientační hodnota plánu. Doba trvání se může značně lišit a závisí na počasí a manévrech.
10. Cestující je povinen při vzletu a přistání i během letu dbát pokynů pilota.

Ceny
11. Ceny uvedené na webových stránkách a na faktuře jsou osvobozeny od daně podle odstavce (§ 6 Abs. 1 Z 27 UStG) odvětví drobného podnikání.
12. Změna ceny: Dne 14.3.2022 byly aktualizovány do té doby platné ceny. Pro rezervace, vstupenky a vouchery zakoupené před tímto datem (poukazy s platností 2 roky) platí předchozí uvedená cena a tato nepodléhá cenovým změnám.

Platební podmínky a prodlení, platnost voucherů
13. Objednávkou voucheru se objednatel voucheru zavazuje uhradit kupní cenu do 7 dnů od obdržení voucheru bez jakýchkoliv srážek.
14. Platnost voucherů vyprší 24 měsíců od data vystavení. Zvláštní předpisy jsou možné v jednotlivých případech po dohodě. Vouchery/letenky je nutné přinést s sebou v den letu a předat je pilotovi.
15. Při uplatnění poukazu později než 24 měsíců je nutné doplatit rozdíl mezi hodnotou poukazu a cenou aktuálně uvedenou na webových stránkách.
16. Platbu je možné provést buď: Hotově na místě nebo fakturou či platbou kartou při objednávce voucheru na webu za našich obvyklých podmínek.
Při platbě na fakturu: do 7 pracovních dnů od obdržení poukazu bez odpočtu. Možná budete muset nést veškeré náklady, které mohou vzniknout v důsledku převodu.
17. Pokud jste v prodlení s platbou, jste povinni zaplatit zákonný úrok z prodlení ve výši 5 procentních bodů nad základní sazbu. Poplatek za upomínku ve výši 2,50 EUR bude účtován za každou zaslanou upomínku po vzniku prodlení, pokud nebude v jednotlivých případech prokázána nižší nebo vyšší škoda.

Storno poplatky
18. Od dohodnutého termínu akce může cestující kdykoliv odstoupit e-mailem na adresu info@gerlitzenparagliding.com nebo telefonicky či zprávou WhatsApp na číslo +43 660 9385511. Výběry do 2 dnů před rezervovaným termínem jsou bezplatné, od 1. den až 12 hodin před zrušením budou účtovány náklady ve výši 50 %. Vouchery a vstupenky se při zrušení stávají neplatnými a znovu se stávají platnými po obdržení storno platby. Vrácení zbývající kupní ceny je vyloučeno. To platí i pro vouchery a vstupenky od prodejních partnerů. Při výběru do 12 hodin jsou storno poplatky 100 %. Vouchery a vstupenky jsou účtovány jako „no show“.

Právo užívat obrazový a filmový materiál
19. Cestující výslovně souhlasí s použitím fotografií a filmů pořízených Leonardem C. Rey - Gerlitzen Paragliding nebo jeho piloty během letu pro reklamní účely apod.

Poučení o riziku
20. Upozorňujeme, že při paraglidingu i při největší opatrnosti a optimálním letu dochází k nehodám se značnými následky zranění (např. výrony, zlomeniny kostí, pohmoždění krční páteře, poranění páteře, otřes mozku, v krajním případě smrt, . ..) nelze vyloučit. Při vzletu a přistání hrozí zvýšené riziko v důsledku nesprávného přistání, výskytu nebo pádů. Snažíme se, aby toto riziko bylo co nejnižší. Cestující je tedy povinen při vzletu, přistání i během letu dbát pokynů pilota a potvrdit, že je v dobré fyzické i psychické kondici.

Závěrečná ustanovení
21. Na všechny spory vyplývající z přepravní smlouvy a těchto podmínek se vztahuje výhradně rakouské právo.
22. V případě neúčinnosti jednotlivých ustanovení AGB / BB zůstává účinnost všech ostatních bodů nedotčena.
Místo nich by měla nabýt účinnosti odpovídající úprava, která nejvíce odpovídá neúčinným ustanovením.

 

bottom of page